Menu

Projecten

Werkvelden


4Infra is betrokken bij een groot aantal grote en kleine projecten in diverse werkvelden. In de subkoppen zijn de werkvelden te benaderen waar een aantal van onze projecten verder wordt toegelicht.

Baanbouw & Spoorwerk


Raamcontract BBV Wadden
Periode: 2018-2022
Opdrachtgever: ProRail

Vanaf 2018 is 4Infra betrokken bij de engineering en uitvoeringsbegeleiding van raamcontract Wadden. Binnen dit raamcontract worden op o.a. de spoorlijnen Meppel-Leeuwarden, Leeuwarden-Harlingen Haven, Leeuwarden-Groningen, Groningen-Delfzijl en Groningen-Roodeschool diverse onderdelen van de spoorinfra vernieuwd.

In de engineeringfase ondersteunen wij ProRail bij het opstellen van de diverse aanbestedingsdossiers en bestaan de werkzaamheden uit het verrichten van diverse onderzoeken, verificatie van projectscope en het opstellen van diverse documenten die onderdeel zijn van het aanbestedingsdossier.

Gedurende de realisatie zijn wij als uitvoeringsbegeleider betrokken bij het toetsen van documenten en zijn wij aanwezig in de buitendienststellingen. Ook ondersteunen wij de bouwmanager in de diverse vergaderingen en leveren wij advies bij vraagstukken in het werk.

BBV Wadden Eemshaven - Delfzijl
Periode: 2020-2021
Opdrachtgever: ProRail

Als onderdeel van raamcontract BBV Wadden zijn diverse sporen in de Eemshaven vernieuwd. Bij dit werk waar wij zowel de engineering als uitvoeringsbegeleiding hebben gedaan, is een niet alledaagse sporenlayout gebouwd. Om het laden en lossen van treinen te faciliteren, is spoor in asfalt toegepast. Dit vraagt om een andere aanpak dan traditioneel spoor, met aanvullende technische oplossingen. Uiteindelijk is de opstelcapaciteit vergroot en wordt de Eemshaven intussen weer benut voor overslag!

Daarnaast is in Delfzijl spoor op de stamlijn vervangen en is ook daar de sporenlayout aangepast. Zowel in Delfzijl als in de Eemshaven zijn daarnaast hergebruikte materialen toegepast, zodat elders vrijgekomen materialen niet gerecycled hoeven te worden. Dit past precies in de duurzame gedachte van ProRail en is in goed overleg met alle partijen uitgevoerd.
20210330_122504


Raamcontract BBV Veluwe
Periode: 2018-2023
Opdrachtgever: ProRail

Vanaf 2018 is 4Infra eveneens betrokken bij de engineering en uitvoeringsbegeleiding van raamcontract Veluwe. Binnen dit raamcontract worden op diverse spoorlijnen in dit contractgebied de diverse onderdelen van de spoorinfra vernieuwd.

In de engineeringfase ondersteunen wij ProRail bij het opstellen van de diverse aanbestedingsdossiers en bestaan de werkzaamheden uit het verrichten van diverse onderzoeken, verificatie van projectscope en het opstellen van diverse documenten die onderdeel zijn van het aanbestedingsdossier.

Gedurende de realisatie zijn wij als uitvoeringsbegeleider betrokken bij het toetsen van documenten en zijn wij aanwezig in de buitendienststellingen. Ook ondersteunen wij de bouwmanager in de diverse vergaderingen en leveren wij advies bij vraagstukken in het werk.


BBV Veluwe - FW Apeldoorn
Periode: 2020-2021
Opdrachtgever: ProRail

Als onderdeel van raamcontract BBV Veluwe is in project BBV Veluwe 2020 functiewijziging Apeldoorn Oost de sporen lay-out aan de oostzijde van Apeldoorn aangepast en vernieuwd. De sporen en wissels waren einde levensduur en een snelheidsverhoging was gewenst, waardoor de twee wisseloverlopen en een Engels wissel zijn gesaneerd. In de plaats gekomen is een kruiswisselcomplex en een gewoon wissel voor de aftakking naar Klarenbeek. Naast de sporen zijn ook de treinbeveiliging aangepast en de bovenleiding vernieuwd. 4Infra heeft zowel de engineering als de uitvoeringsbegeleiding uitgevoerd.
Apeldoorn Oost

Conservering


Station Duivendrecht & Amsterdam RAI

Project: Uitvoeringsbegeleiding conservering
Periode: 2019-2020
Opdrachtgever: ProRail

4Infra heeft ruime ervaring in het conserveren van stations en objecten langs het spoor. De afgelopen jaren zijn wij dan ook betrokken geweest bij diverse conserveringsprojecten op stations in heel Nederland. Enkele voorbeelden zijn de stations Duivendrecht en Amsterdam RAI. Voor beide locaties hebben wij de uitvoeringsbegeleiding verzorgt, waarbij er getoetst wordt of het aangebrachte verfsysteem van voldoende kwaliteit is, laagdiktes aan de eisen voldoen en de steigers op een veilige manier gebruikt worden. Ook wordt gekeken of de veiligheid van de reizigers gegarandeerd is. Op station Duivendrecht is tevens de dakbedekking vervangen.
Duivendrecht (17-3-2020) (21)IMG_6526
Bron: 4Infra.   

Perrons & Stations


Programma Meten en Analyseren

Binnen het programma toegankelijkheid heeft ProRail samen met de vervoerders de wens dat alle treinen gelijkvloers betreden kunnen worden door reizigers met een mobiele beperking. De vervoerders rijden met treinen met een vaste instaphoogte en een uitschuiftrede om de ‘gap’ tussen het perron en de trein te overbruggen. ProRail heeft de verantwoordelijkheid om de perrons op een vaste hoogte te realiseren en te onderhouden. Om de perrons – welke reeds op de normhoogte zijn aangebracht - op de juiste hoogte te onderhouden is ProRail het programma Perrons Meten en Analyseren gestart. Binnen dit programma worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • De perrons worden periodiek gemeten;
 • Er wordt vastgesteld of de perrons op norm liggen;
 • Voor de perrons welke niet binnen de norm liggen wordt een advies gegeven waarmee de perrons opnieuw op norm gebracht kunnen worden. Het herstelwerk kan werk aan het perron, aan het spoor of een combinatie van beide betreffen.

4Infra heeft samen met partner Smart Dimensions de opdracht voor het meten en analyseren van de stations in de regio’s NoordOost en Zuid verworven. De werkzaamheden zijn voor een periode van minimaal 4 jaar aan 4Infra en Smart Dimensions gegund.


Bunde keerwand en perronvernieuwing

Project: Bunde keerwand en perronvernieuwing
Periode: 2019
Opdrachtgever: ProRail

In september is het tweede perron van Bunde op de schop gegaan. De perrontegels en keerwanden zijn vernieuwd.
De nieuwe perrontegels zijn voor 76% circulair, door de oude perrontegels van station Anna Paulowna te recyclen! Er is alleen wat nieuw cement gebruikt om de tegels te maken. Ook de keerwanden bestaan uit gerecycled beton en deze zijn zó ontworpen dat deze in de toekomst met minder inspanning opnieuw te stellen zijn. 4Infra heeft voor dit project de engineering gedaan en ook de uitvoeringsbegeleiding wordt door ons verricht. Samen op weg naar een duurzamere toekomst! Kijk voor meer informatie op de site van ProRail

bunde 2019
Bron: 4Infra

Constructies


Spoorbrug Witte Paarden

Project: Vervangen spoorbrug Witte Paarden
Periode: 2019-2021
Opdrachtgever: ProRail

Bij Witte Paarden is de ‘ijzeren spoorbrug’ vervangen door een duurzame nieuwe brug, het proces van planontwikkeling tot oplevering is in een razend tempo doorlopen. Eind september 2021 was de brug klaar en kan deze weer zonder beperkingen voor het wegverkeer gebruikt worden. Een bijzondere brug met een voor het spoor bijzonder proces van planvorming, dat is namelijk gedaan in een bouwteam door ProRail en Dura Vermeer. 4Infra heeft daarbij ondersteuning geboden in zowel het bouwteam als de daadwerkelijke uitvoering van het project.

De brug is gemaakt van hergebruikt staal en composiet, dit bespaart materiaal en CO2. Ook de bouw is zonder veel overlast voor het treinverkeer uitgevoerd, zo is er veel in onderhoudsnachten gewerkt. Tot slot is de brug vernoemd naar een veteraan, iets wat ProRail landelijk bij nog meer bruggen en viaducten wil doen.
Witte paarden 29-6-2021 dag (15)


Ondersteuning Roelofs met advies over spoorse raakvlakken

Ten behoeve van het realiseren van twee onderdoorgangen in Nunspeet verricht Roelofs ontwerpwerkzaamheden voor de Gemeente Nunspeet.
Omdat het hier twee onderdoorgangen onder het spoor betreffen, biedt 4Infra ondersteuning aan Roelofs met advies over de raakvlakken met het spoor.
De onderdoorgangen worden middels de Tunnelallinatie door ProRail gerealiseerd.

Meer informatie is te vinden op de site van Roelofs.


Tunnelalliantie onderdoorgang Diemen

Project: Backoffice Tunnelalliantie
Periode: 2020-2021
Opdrachtgever: ARUP in opdracht van ProRail

In het kader van de tunnelalliantie wordt de overweg in de Ouddiemerlaan in Diemen vervangen door een onderdoorgang. Deze onderdoorgang voorziet in een betere doorstroming van het verkeer en neemt een obstakel tussen Diemen Noord en Diemen Centrum weg. Voor deze locatie verricht 4Infra documenttoetsen en verzorgen wij het toezicht op de spoorbouw in de verschillende buitendienststellingen. Inmiddels is het spoordek ingeschoven en wordt gewerkt aan de verdere afbouw van de onderdoorgang.

Voor meer informatie, zie de website van ProRail
20210926_213208


Geluidsscherm Holendrecht

Project: Geluidsscherm Holendrecht
Periode: 2019-2021
Opdrachtgever: ProRail

In 2019 is projectontwikkelaar GreyStar gestart met de bouw van de “Community Campus”. De Community Campus bestaat uit ruim 1.500 appartementen en bevindt zich direct naast station Holendrecht. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de locatie van de Community Campus niet voldoet aan de normen uit de Wet Geluidhinder. De bouw van een geluidsscherm langs het spoor biedt hier uitkomst. 4Infra heeft in opdracht van ProRail het ontwerp (VO) van het geluidsscherm verzorgt. Het ontwerp is opgesteld in afstemming met stakeholders zoals de gemeente Amsterdam, de projectontwikkelaar van de Community Campus en brandweer Amsterdam Amstelland. Naast het opstellen van het ontwerp heeft 4Infra eind 2020 ook de bouw van het geluidsscherm mogen begeleiden, het project is inmiddels bijna afgerond.
GLS Holendrecht

Toegankelijkheid


4Infra adviseert en ondersteunt opdrachtgevers bij het toegankelijk maken van voorzieningen en de openbare ruimte. Door simpele en doelgerichte maatregelen adviseren wij opdrachtgevers in toegankelijkheid, met als doel het bruikbaar maken van de ruimte voor mensen met een beperking. Voor ProRail zijn wij een belangrijke partner om de stations in Nederland toegankelijk te maken. Hierdoor zorgen we ervoor dat ook mensen met een beperking gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, waardoor ze zelfstandig kunnen reizen. Tevens levert het toegankelijk maken van het openbaar vervoer een CO2 reductie op, omdat je mensen naast de vervuilende auto een CO2 schoner alternatief biedt.


Backoffice Stations en Transfer 3.0                      

 foto BST 3.0

We zijn trots te mogen melden dat 4Infra BV op 10 oktober 2017 samen met twee andere ingenieursbureaus de raamovereenkomst Backoffice Stations 3.0 heeft getekend.

Het Backoffice Stations 3.0 van ProRail omvat diverse project ondersteunende taken en het leveren van ingenieursbureau-diensten voor stations en transfer projecten aan ProRail. Het idee achter dit backoffice contract is om deze werkzaamheden snel te kunnen klaren met weinig druk op de interne organisatie van ProRail. De druk op ProRail en IB-organisatie blijft beperkt door, een pakket aan werkzaamheden, éénmalig voor een periode van drie jaar in één keer aan te besteden. Daarnaast wordt tijd en geld bespaard doordat niet telkens een volledige aanbesteding gehouden hoeft te worden. ProRail kan nu met een korte doorlooptijd en op een efficiënte manier een ingenieursbureau inschakelen.

De werkzaamheden binnen het contract omvatten onder meer het maken van schetsontwerpen, voorlopige ontwerpen, eisenspecificaties, het ondersteunen van de Rail Systems Engineer, het toetsen van ontwerpen van aannemers, het vervaardigen van aanbestedingsdocumenten, het begeleiden van aanbestedingstrajecten, het ondersteunen van het Bouwmanagement, het houden van toezicht op werken en het verrichten van conditioneringswerkzaamheden.


Geleidelijnen voor mensen met een visuele beperking

Vanaf 2013 is 4Infra betrokken bij het maken van geleidelijn ontwerpen voor bijna alle stations in Nederland. Het betreffen circa 400 locaties waarin geen enkel station hetzelfde is en maatwerk vereist is. Tot 2018 is ProRail bezig geweest om deze stations aan te passen, 4Infra heeft ProRail hierin ondersteund. Na 2018 heeft ProRail een veegbestek op de markt gebracht om zaken aan te pakken die tijdens het landelijke contract van 2013 t/m 2018 om diverse redenen niet zijn uitgevoerd of nog niet uitgevoerd konden worden. Ook in dit proces was 4Infra betrokken, zowel voor de engineering als de uitvoeringsbegeleiding.

Sinds 2020 heeft 4Infra een onderhoudscontract met ProRail om onvolkomenheden aan de geleidelijnen te herstellen. De onvolkomenheden worden door inspecteurs van ProRail gemeld, maar ook door oplettende reizigers op de stations. Deze meldingen komen bij 4Infra binnen, waarna deze beoordeeld worden aan de hand van de ontwerpvoorschriften. Indien de situatie aangepast dient te worden, stelt 4Infra een ontwerp op. Vervolgens krijg de aannemer die binnen het contract is vastgelegd het ontwerp en zorgt voor herstel van de situatie. Steeds vaker komen inspecteurs, reizigers en aannemers met vragen waarbij zij afvragen of de situatie die zij aantreffen conform de regelgeving is. Voor aannemers geldt dat zij 4Infra vragen voor advies of controle ten aanzien van het ontwerp bij grotere projecten. 4Infra is dus een vraagbaak voor diverse partijen. Daarnaast bestaat dit onderhoudscontract ook uit het voorzien van toekomstig onderhoud. 4Infra heeft een inventarisatie van de bouwjaren van de geleidelijnen gedaan. Wanneer blijkt dat de technische levensduur ten einde is, zorgen wij voor een opname van de locatie en brengen wij advies uit aan ProRail.
Vleuten (29)

Naast de reguliere projecten en onderhoudszaken is 4Infra ook betrokken bij de innovatieve kant van de routing van de geleidelijnen. Zo heeft 4Infra ook meegeholpen aan de ontwikkeling van de oversteeklijn op overpaden op de stations van ProRail. Het oversteken van het overpad is het laatste stukje routing voor de blinden en slechtzienden waar nog geen geleiding aanwezig is en wat door de blinden en slechtzienden als zeer risicovol wordt ervaren. De oversteeklijn helpt de blinden en slechtzienden het spoor oversteken en maakt de geleidelijn op een station sluitend. De lijn ligt nu nog bij ProRail ter beoordeling en komt hopelijk binnenkort op de overpaden van de stations te liggen.


Toegankelijkheid Blerick

Als onderdeel van het programma toegankelijkheid heeft ProRail de wens om alle perrons van alle stations in Nederland bereikbaar te maken voor reizigers met een mobiele beperking. Dit betekent dat de perrons gelijkvloers of middels een trap of lift bereikbaar moeten zijn. Stations Blerick was enkel te bereiken middels een trap vanuit de onderdoorgang. In 2019 is een hellingbaan aangebracht naar perron 4, waarvan 4Infra het ontwerp heeft opgesteld.
In de uitvoeringsfase is 4Infra betrokken geweest als uitvoeringsbegeleider. Tijdens de uitvoering is in samenwerking tussen opdrachtgever, aannemer en 4Infra een CSM wand ontworpen en uitgevoerd die als grondkering fungeert tussen de spoorbaan en het voorplein. De nieuwe toegangstrap van het station is hier langs gesitueerd en tevens is het gebied geschikt gemaakt om aan te sluiten op toekomstige gebiedsontwikkelingen.

ProRail is voornemens om medio 2023 een lift naar perron 1 en een lift naar perron 2-3 te realiseren. Om de liften te kunnen realiseren dienen sparingen in de tunnelwand en in het tunneldek van de onderdoorgang gecreëerd te worden. 4Infra is verantwoordelijk voor het ontwerp van de liften. Om het ontwerp op te kunnen stellen wordt nauw samengewerkt met een constructeur, een architect en de gemeente Venlo. Na de realisatie van de liften zal station Blerick volledig toegankelijk zijn voor mensen met een mobiele beperking.
Blerick (158)

Geïntegreerde contracten


4Infra tekent raamovereenkomst Verkenningen overwegen

4Infra heeft op 16 juli 2018 de raamovereenkomst Verkenningen Overwegen met opdrachtgever ProRail getekend.

Het werk omvat verkenningsstudies voor landelijke overwegprogramma's van ProRail. Het betreft overweglocaties waarover ProRail met wegbeheerders en lokale overheden afspraken heeft gemaakt om te onderzoeken hoe de situatie op overwegen verbeterd kan worden.

De overwegprogramma's waarvoor studies worden verricht zijn:
- het programma Landelijke Verbeterprogramma Overwegen (LVO);
- het programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO);
- het programma Kleine Beveiligings- en overwegaanpassingen (KBO).
foto raamovereenkosmt Verkenningen Overwegen
Programma LVO
Het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) is gestart door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
ProRail voert dit programma in opdracht van het ministerie uit.
zie ook: https://www.samenoverweg.nl/

Programma NABO
ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu willen het aantal incidenten op overwegen verminderen. Daarvoor is onder andere het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) in gang gezet.
zie ook: https://www.prorail.nl/nieuws/prorail-test-innovatieve-idee-n-voor-onbewaakte-overwegen


4Infra beschikt over ruime ervaring met diverse vormen van geïntegreerde contracten.

Aanbestedingsdossiers groot spooronderhoud

Project: Diverse contracten groot spooronderhoud
Opdrachtgever: ProRail

In opdracht van ProRail heeft 4Infra in de afgelopen jaren een groot aantal omvangrijke geïntegreerde contracten opgesteld voor groot spooronderhoud.
Het betreffen diverse BBV projecten in de contractgebieden Wadden, Veluwe en Twente.
Daarnaast worden op jaarbasis diverse kleinere geïntegreerde contracten gemaakt voor zeer uiteenlopende werken.

De werkzaamheden van 4infra bestaan hierbij uit:
- Het verrichten van conditionerende onderzoeken;
- Opstellen programma van eisen;
- Opstellen van opdrachtomschrijving en eisenspecificatie;
- Het samenstellen van aanbestedingsdossiers op basis van de UAV-GC;
- Het ondersteunen van de opdrachtgever tijdens de aanbestedingsfase;
- Het ondersteunen van de opdrachtgever tijdens de uitvoeringsfase door het toetsen van documenten en het bewaken van de kwaliteit van het door de aannemer geleverde werk.

Plan Studies


Value Engineering Leeuwarden

Project: Value Engineering Leeuwarden
Periode: 2018
Opdrachtgever: ProRail

In het kader van het Spoorplan Noord Nederland worden diverse verbeteringen aan het spoor in Noord Nederland uitgevoerd. Station Leeuwarden wordt geschikt gemaakt voor een vierde trein per uur naar Sneek en voor een starre halfuursdienstregeling naar Harlingen. Hiervoor zijn diverse aanpassingen aan de sporenlayout van het emplacement van station Leeuwarden nodig.
4Infra assisteert ProRail in Value Engineeringssessies bij het verder optimaliseren van de ontwerpen en studies die daarvoor gedaan zijn en bij het integraal meenemen van de op handen zijnde spoor- en wisselvernieuwingen van emplacement Leeuwarden.
Zie ook: https://www.prorail.nl/projecten/spoorplannoordnederland


Value Engineering PHS Nijmegen

Project: Value Engineering PHS Nijmegen
Periode: 2018 
Opdrachtgever: ProRail

Voor het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) moet eind 2021 de tweede 'tienminutentrein' gaan rijden. En wel op traject Schiphol - Utrecht - Nijmegen.
Voordat dit mogelijk wordt, moeten nog wel werkzaamheden worden uitgevoerd. Onder andere op station Nijmegen. In Nijmegen moet de perron- en opstelcapaciteit worden uitgebreid. De aanleg van een derde perron en het verlengen van de huidige reizigerstunnel wordt onderzocht. En het aanpassen van sporen op het emplacement en de terreinen voor het opstellen en schoonmaken van de (extra) treinen wordt bestudeerd.
4Infra assisteert ProRail in Value Engineeringssessies bij het optimaliseren van de ontwerpen en studies die daarvoor zijn verricht. Zie ook https://www.prorail.nl/projecten/nijmegen
header-project-nijmegen
Bron: ProRail

Reactie

Stuur in
   
  Social Media
  4infra_facebook 4infra_linkedin
  Copyright © 4infra_voet_logo

  Preferred partner of
  4infra_voet_prorail

   

  eBlog login

  Uitleg